מדיניות פרטיות – פארם ירוק

[עודכן לאחרונה: 31 לחודש ינואר 2022]

 

חברת ר.ע. ירוק פארם בע"מ מ.ח 51-608906-7 ("החברה" או "פארם ירוק"), אוספת מידע הנוגע למשתמשים הגולשים באתר החברה הזמין בכתובת: www.pharm-yarok.co.il    ו/או באפליקציות המופעלות על ידי החברה ו/או מי מטעמה (להלן יכונו יחדיו "האתר") ו/או הצורכים את השירותים המקוונים המוצעים במסגרתו ו/או שירותים אחרים המוצעים על ידי החברה (לרבות פנייה למוקד השירות הטלפוני של החברה, ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים המוצעים על יד בית המרקחת באופן מקוון ו/או פיזי, השתתפות במועדון הלקוחות וכדומה) ("השירותים"). משתמשי שירותיה המקוונים של החברה וכן לקוחותיה המבצעים רכישה בבית המרקחת יכונו להלן יחד "משתמש/ים" ו/או "הנך" ו/או "אתה".

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות" או "המדיניות") סוקרת את סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם השימוש באתר ו/או בשירותים.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע. כמו כן, מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר ו/או שירותים אחרים המוצעים על ידי החברה ("התנאים"). כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ד -2017  ("חוק הגנת הפרטיות"), וכן לשאר הדינים החלים עלינו. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, החברה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מהמשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר, כדלקמן: (1)  לצורך מימוש אינטרסים לגיטימיים של החברה כגון אבטחת האתר; (2) לצורך מתן מענה למשתמשים אשר פונים לחברה; (3) לצורך מתן השירותים הניתנים על ידי החברה, לרבות כנדרש מהחברה על פי דין על מנת לספק את שירותיה (ולדגומא, תהליך אימות לצורך הזמנת מוצרי בית המרקחת); (4) לצורך שליחת הודעות ועדכונים, לרבות הודעות שיווקיות. כמו כן, החברה עשויה לאסוף מידע אישי בהסכמת המשתמש, במידה והסכמה כאמור נדרשת על פי דין, לדוגמה לצורך רישומו למועדון הלקוחות.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי לחברה ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע ייתכן והחברה לא תוכל להציע לך שימוש בשירותים מסוימים, כולם או חלקם (לדוגמא, במידה ותרצה לבצע הזמנת מוצרים, לא נוכל לתת מענה לפנייתך ללא מסירת המידע הנדרש על פי דין כגון מידע ביחס לרישיון הרלוונטי לשימוש במוצרים או בשירותים המוצעים ע"י החברה). החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

במידה ותבחר למסור לנו מידע אישי, הנך מצהיר ומאשר כי: (1) הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך וכן הינם נכונים ומעודכנים. ככל ואתה מוסר לנו מידע אודות אדם אחר (למשל, בתור מיופה כח), אתה מצהיר בכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור; (2) רישומך לרשימת הדיוור ו/או למועדון הלקוחות (ככל שנרשמת) וכן שליחת פנייה לביצוע הזמנת מוצרי בית המרקחת ו/או רכישת מוצרי בית המרקחת בפועל (בין באופן מקוון ובין בבית המרקחת) מהווה את הסכמתך  לרישום לדיוור שיווקי  לרבות מידע מקצועי, באמצעי המדיה השונים (לרבות דוא"ל ו/או מסרונים ו/או פנייה טלפונית), ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ו/או "דיוור ישיר" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. התכנים שישלחו לך הם בקשר למוצרים ושירותים המוצעים על ידי החברה ו/או קבוצת החברות בה חברה החברה ו/או הקשורים אליה בהווה וככל שיצטרפו בעתיד ("קבוצת החברות"). הנך רשאי, בכל עת, להודיע על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה של החברה ו/או קבוצת החברות באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שתקבל; (3) המידע אודותיך יועבר על ידי החברה לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות זו להלן והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל.

 

תיקונים ועדכונים למדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר. על כן, מומלץ לשוב ולקרוא את מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם.

 

המידע אשר נאסף על ידי החברה והשימוש במידע זה

בעת גלישה ושימוש באתר וכן בעת שימוש בשירותים, החברה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות משתמשים:

 • מידע שאינו מזהה אישית ("מידע שאינו אישי"): בעת השימוש באתר, החברה אוספת נתונים אנונימיים, אשר אינם מזהים את המשתמש. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגריגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, דפים שנצפו על ידי המשתמש, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. החברה עושה שימוש במידע כאמור על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר והתוכן וחווית המשתמש, לצורכי סטטיסטיקה ואנליזה פנימית, לשיפור שירותי החברה, ולהתאמת השירותים הניתנים על ידי החברה להעדפותיך וצרכיך.
 • מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש ("מידע אישי"): כלומר, מידע המאפשר זיהוי של אדם או עשוי במאמץ סביר לזהות אדם. מידע אישי זה כולל מזהים מקוונים, כמפורט בטבלה מטה.

החברה איננה מצליבה מידע אישי אשר מועבר על ידך לחברה עם מידע שאינו אישי אשר אוספת החברה. החברה עשויה לעשות שימוש במידע שסיפקת ו/או נתוני השימוש שלך באתר במסגרת עיבוד אוטומטי ו/או ידני, לצורך שיפור והתאמה של תכני האתר ושירותי החברה. כמו כן, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע אישי שתמסור ו/או שיאסף אודותייך, כמפורט מטה, על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי (כאשר החברה כי הדבר הכרחי על מנת למלא אחר חובותיה ו/או למנוע נזק למשתמש /או על צד שלישי) ו/או על מנת להגן על זכויות החברה, לדוגמא במסגרת הליך משפטי.

הטבלה שלהלן מפרטת את המידע האישי אשר נאסף על ידי החברה וכן אופן השימוש בו:

סוג המידע אופן השימוש

מזהים מקוונים

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לאסוף מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"). החברה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם החברה, לרבות במסגרת שימוש ב"עוגיות".

החברה עושה שימוש במזהים מקוונים על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר והתוכן וחווית המשתמש. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע זה לצרכי אבטחת האתר.
 

מידע שנאסף בעת יצירת קשר

במידה והמשתמש יבחר לפנות לחברה, בכל אמצעי קשר אשר החברה מעמידה לרשות משתמשיה (לרבות בדוא"ל, במוקד הטלפוני, או דרך טפסי יצירת קשר מקוונים המוצעים באתר), המשתמש יתבקש למסור לחברה פרטי יצירת קשר כגון  שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ותוכן ההודעה. בנוסף, המשתמש עשוי לספק לנציגי השירות של החברה  מידע נוסף, לשיקול דעתו ומרצונו של המשתמש, לרבות מידע רפואי ביחס למשתמש. פניות מסוימות אף ידרשו קבלת מידע אשר יאמת את זכאותו של המשתמש לעשות שימוש במוצרי קנאביס רפואי, ולדוגמא, צילום ת.ז. ו/או רישיון שימוש ומרשם.

החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המשתמש והענקת המידע ו/או השירות אשר התבקש על ידו.

במידה ויבחר המשתמש לפנות לחברה בנוגע לשירותים ו/או מוצרים מטעם קבוצת החברות, חברות הקבוצה עשויות  לעשות שימוש במידע זה לצורך יצירת קשר, בהתאם לבקשת המשתמש. במקרה כאמור, המידע שיועבר כאמור (בכפוף להסכמת המשתמש) יהיה כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הגוף אליו מועבר המידע.

כמו כן, החברה עשויה לשמור במאגריה את היסטוריית ההתכתובות איתך וכן הקלטות השיחה עם מוקד שירות הלקוחות, וזאת, לצורכי בקרה, על מנת ליתן לך מענה עתידי, על מנת לשפר את שירותי ומוצרי החברה.

 

פנייה לביצוע הזמנת מוצרי בית המרקחת ו/או רכישת מוצרים מבית המרקחת.

במידה ותבחר לפנות אלינו על מנת לבצע הזמנה של מוצרי בית המרקחת וכן במידה ותבצע הזמנה ו/או רכישה בפועל של מוצרי בית המרקחת (באמצעים המקוונים ו/או הדיגיטליים המוצעים על ידינו, ולדוגמא, הפלטפורמה המקוונת באתר ו/או מסרון וכדומה וכן על ידי רכישה בבית המרקחת עצמו), תתבקש למסור לנו מידע אישי הכולל,  בין היתר: שם, טלפון, כתובת למשלוח (במידה ורלוונטי), דוא"ל, וכן תדרש למסור מסמכים כגון תעודת הזהות שלך, רישיון רפואי ומרשם (אם על ידי העלאת צילום למערכת המקוונת באתר ואם מסירה לנציגי בית המרקחת, אשר ישמרו העתק של מסמכים כאמור).

במידה ותבצע רכישה של מוצרי בית המרקחת, לרבות באופן מקוון ו/או טלפוני, תתבקש למסור אמצעי תשלום. אנו עושים שימוש בשירותי צדדים שלישיים לצורך עיבוד התשלום ואנו לא נשמור את פרטי אמצעי התשלום המלאים שמסרת.

החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן השירותים על ידה לרבות לצורך הליך אימות וניפוק המוצרים שבחרת לרכוש, לרבות אספקה.

כמו כן, מוקד הלקוחות מטעם החברה עשוי לעשות שימוש בפרטי הקשר שסיפקת על מנת בין השאר לחזור אלייך בקשר להזמנה שברצונך לבצע וכן לשלוח לך הודעות שירות כגון חשבוניות, סיכומי הזמנה ועדכוני אספקה. החברה תשמור במאגריה את המידע האמור, הכולל את היסטוריית הרכישות שלך, ולרבות כנדרש מהחברה על פי דין.

כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש בפרטי הקשר שמסרת על מנת לשלוח לך הודעות שיווקיות, לרבות דיוור ישיר, הצעות להשתתף בסקרים וכדומה מטעם החברה ו/או קבוצת החברות.

כמו כן, אנו עשויים לעשות שימוש בהיסטוריית ההזמנות שלך ו/או מידע שסיפקת ו/או נתוני השימוש שלך באתר (כמפורט מטה) לצורך התאמה אישית של הצעותינו (לדוגמא מוצרים שאנו סבורים שעשויים להיות רלוונטיים אלייך), וזאת, במסגרת עיבוד אוטומאטי ו/או ידני של הנתונים האמורים. הנך רשאי לבקש, בכל עת, את הסרתך מרשימת הדיוור של החברה ו/או קבוצת החברות, בין על ידי שימוש באפשרויות ההסרה שיופיעו במסגרת הדיוור ובין על ידי יצירת קשר עם החברה, כמפורט מטה.

לידיעתך, רכישה מקוונת עשויה להתבצע במסגרת מערכות של צדדים שלישיים, כמפורט במסגרת "מסירת ו/או שיתוף מידע עם צדדים שלישיים" מטה.

 

רישום לדיוור ו/או קבלת מסרים שיווקיים

במסגרת האתר ו/או אמצעי תקשורת אחרים של החברה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור ו/או ניוזלטר (ידיעון) וחומרים שיווקיים מטעם החברה ו/או קבוצת החברות באמצעי תקשורת שונים (לרבות דוא"ל ו/או פנייה טלפונית ו/או מסרוני SMS). לצורך רישום, המשתמש יתבקש להזין כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון ושם מלא.

הרשמה לדיוור שיווקי כאמור ייעשה על ידי קבלת הסכמת המשתמש, לרבות מסירת פרטיו באופן אקטיבי באמצעות הטופס הייעודי באתר ו/או אמצעים אחרים. עם זאת, החברה שומרת על זכותה לשלוח מסרים שיווקיים גם ללקוחות ו/או מטופלים קיימים של קבוצת החברות, מבלי שנעשה רישום כאמור, בכפוף להוראות הדין החל.

החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לשלוח למשתמש את הדיוור, המידע והחומרים השיווקיים אשר אליהם הוא נרשם.

הנך רשאי בכל עת לבקש להסיר את אמצעי הקשר שמסרת מרשימת הדיוור של החברה בפנייה ישירה לחברה ו/או באמצעים אשר יוצעו במסגרת הודעת הדיוור שתשלח (לדוגמא קישור ל"הסרה")

   

מועדון לקוחות

במסגרת פעילותה, קבוצת החברות, עשויה להפעיל ולהציע רישום למועדון לקוחותיה. במקרה שמשתמש בחר להירשם למועדון לקוחות כאמור, המשתמש יתבקש למסור מידע כגון: פרטי קשר, שם מלא, כתובת דוא"ל, תעודה מזהה, מידע רפואי, לרבות בקשר לרישיון הקנאביס של המשתמש.

המידע שנמסר במסגרת ההרשמה ישמש לצורך ניהול מועדון הלקוחות ומתן השירותים המוצעים תחת מועדון הלקוחות, לאפשר ביצוע פעילויות שונות המוצעות לחברי המועדון, וכן לצורך יצירת קשר ו/או שליחת מידע רלוונטי והצעות שיווקיות בנוגע למוצרים ושירותים שונים.
   

מידע אישי שנמסר לחברה מצדדים שלישיים.

החברה עשויה לאסוף מידע אישי מצדדים שלישיים, הכוללים גופים ממשלתיים (כגון יחידת הקנאביס הרפואי במשרד הבריאות) וספקים מהם תבצע הזמנות מוצרים, העשויים לסייע בתהליך אימות זהותך, כפי שנדרש בהתאם להוראות הדין החל. בנוסף, מידע אישי עשוי להימסר לחברה על ידי צדדים שלישיים אשר דרכם ביצע המשתמש הזמנות של מוצרים ושירותים של החברה ועשוי לכלול, בין היתר, מידע רפואי (לרבות מרשמים, רישיונות וכו'), מידע אודות רכישות וכדומה.

החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לספק את השירותים (לדוגמא הליכי אימות, ניפוק, ואספקת הזמנה).

כמו כן, מוקד הלקוחות מטעם החברה עשוי לעשות שימוש בפרטי הקשר שסיפקת על מנת בין השאר לחזור אלייך בקשר להזמנה שברצונך לבצע וכן לשלוח לך הודעות שירות כגון חשבוניות, סיכומי הזמנה ועדכוני אספקה. החברה תשמור במאגריה את המידע האמור, הכולל את היסטוריית הרכישות שלך, ולרבות כנדרש מהחברה על פי דין.

כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש בפרטי הקשר שמסרת על מנת לשלוח לך הודעות שיווקיות, לרבות דיוור ישיר, הצעות להשתתף בסקרים וכדומה מטעם החברה ו/או קבוצת החברות.

כמו כן, אנו עשויים לעשות שימוש בהיסטוריית ההזמנות שלך ו/או מידע שסיפקת ו/או נתוני השימוש שלך לצורך התאמה אישית של הצעותינו (לדוגמא מוצרים שאנו סבורים שעשויים להיות רלוונטיים אלייך), וזאת, במסגרת עיבוד אוטומאטי ו/או ידני של הנתונים האמורים. הנך רשאי לבקש, בכל עת, את הסרתך מרשימת הדיוור של החברה ו/או קבוצת החברות, בין על ידי שימוש באפשרויות ההסרה שיופיעו במסגרת הדיוור ובין על ידי יצירת קשר עם החברה, כמפורט מטה.

 

השתתפות בסקרים

קבוצת החברות מבצעת מעת לעת סקרים שונים, לרבות ביחס למוצרים המוצעים מטעם קבוצת החברות. במידה ותבחר מרצונך להשתתף בסקרים כאמור, אנו נאסוף מידע אודותיך בהתאם לתנאים הרלוונטיים לסקר בו תשתתף וכפי שיוצג לך בעת ההשתתפות בסקר כאמור.

החברה תשתמש במידע שתמסור במסגרת הסקר לצורכי לימוד, שיפור המוצרים והשירותים וקבלת משוב.

 

כיצד החברה אוספת מידע

החברה עשויה לאסוף את המידע אשר פורט לעיל באמצעים הבאים:

 • באופן אוטומטי – באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון "עוגיות" (Cookies) ו/או כלי ניטור אחרים מטעם צדדים שלישיים.
 • מידע אשר המשתמש מספק לחברה מרצונו – כגון בעת פנייה לחברה, ביצוע הזמנה ו/או רכישה (מקוונת ו/או בבתי המרקחת), או רישום לקבלת דיוור.
 • מידע המתקבל מצדדים שלישיים – לרבות יחידות משרד הבריאות וכדומה.

 

שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות, קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר הדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ואשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי,כגון משך ביקור באתר, מהיכן הגיע המשתמש לאתר, פעולות שביצע המשתמש באתר, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד וכן מידע אישי, כגון כתובת IP. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך.

במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם החברה וכן מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה ו/או במסגרת כלי ניהול עוגיות מקוון אשר עשוי להיות מוצע במסגרת האתר.

כלי הניטור מטרת השימוש מדיניות פרטיות

Google Analytics

Google Tag Manager

Google.Com

Google DoubleClick

ניתוח סטטיסטי, תפעול ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית.

למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners

כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics  בכתובת:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור מטעם Google מומלץ לעיין בכתובת:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites ובכתובת: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

Pharm Yarok שמירת העדפות המשתמש (שפה, מדינה), זיהוי הסכמת משתמש, ואבטחה (זיהוי בוטים).

הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן (ו/או שימוש בכלי הגדרת העוגיות במידה ויהיה זמין במסגרת האתר). יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת. ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפן מידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Safari https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;
Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

 

מסירת ו/או שיתוף מידע עם צדדים שלישיים 

אנו לא נשתף עם צדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ו/או השירותים, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים המוצעים דרך האתר או על ידי החברה, לרבות לצדדים שלישיים המסייעים לנו באספקת השירותים ו/או בתפעול האתר כגון ספקים ונותני שירותים חיצוניים, לרבות שירותי מוקד שירות לקוחות, שירותי שילוח, שירותי עיבוד ואחסון מידע, ספקי פלטפורמות מקוונות לביצוע וניהול הזמנות מוצרים, חברות סליקת אשראי וכדומה;
 • עם משרד הבריאות (והיחידות הרלוונטיות שלו), בכפוף להוראות הדין החל והדרישות החלות על החברה. לדוגמה לצורך עדכון הרשומה הרפואית שלך, לאשר את המרשם שקיבלת והעלית לאתר ו/או מסרת בעת רכישה ולצורך אספקת השירותים אותם ביקשת;
 • אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין ו/או אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • עם חברות קשורות בקבוצת החברות, לרבות חברת האם וכן, במקרה של ארגון מחדש ו/או העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) של החברה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה;
 • על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל אופן בהפרות של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות ו/או על מנת לטפל בסוגיות אבטחה ובטחון או בבעיות טכניות של האתר או השירותים וכן אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • על פי בקשתך או הסכמתך, לרבות עם בתי מרקחת אחרים בקבוצת החברות של החברה. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך, המידע יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה לא תשא באחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותו גורם.

משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהחברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה. אנו נמחק מידע לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות הדין, כמפורט ב"זכויות המשתמש" מטה.

 

אבטחת מידע והעברתו מחוץ לישראל

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשים במידע, אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות החברה. בכפוף לחובות החברה על פי דין, החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או מערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י שימוש באתר ו/או בשירותים, המידע שלו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע מחוץ לגבולות ישראל תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

 

אתרי צדדים שלישיים

במסגרת השימוש באתר, עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים"). ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים מקושרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בהם או בקשר אליהם הינן באחריותך ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים מקושרים אלו.

אבטחת מידע והעברתו מחוץ לישראל

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשים במידע, אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. בכפוף לחובות החברה על פי דין, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל.

זכויות המשתמש

החברה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך על המידע האישי שלך.

הנך רשאי לעיין במידע האישי אודותייך שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל:  service@pharm-yarok.co.il אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. לידיעתך, החברה תהא רשאית להמשיך ולשמור מידע בהתאם לחובותיה על פי דין (לדוגמא, ביחס לרכישות שלך ותהליך אימות וניפוק) וכן מידע אשר החברה זכאית להמשיך ולמור על פי דין (על מנת להגן על אינטרסים של החברה, כאשר החברה סבורה כי הדבר נדרש).

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. כמו כן, במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח לך הודעות שיווקיות ואולם, החברה עשויה להמשיך ולשלוח לך פניות הנדרשות לצורך השירות (לדוגמא, מענה לפנייתך). מובהר כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

הגבלת גיל וכשירות

במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים המוצעים ע"י החברה ושלא לספק לנו כל מידע, כאשר אנו נאפשר זאת רק לאחר קבלת הסכמה הורית ו/או מסירת המידע (לדוגמא במסגרת ביצוע הזמנה ו/או רכישה, על ידי ההורה ו/או האפטרופוס). בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 (ולמעט מקרים בו המידע הועבר על ידי מי שמורשה לכך, לרבות אפוטרופוס ו/או הורה) החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו שלא כדין, אנא צור קשר עם החברה בכתובת: service@pharm-yarok.co.il

 

הדין החל

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

 

צור קשר

לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

חברת ר.ע. ירוק פארם בע"מ מספר חברה  51-608906-7

כתובת: הגביש 4, נתניה

כתובת דוא"ל: service@pharm-yarok.co.il