תקנון

מועדון לקוחות – פארם ירוק

[עודכן לאחרונה: 12 ביולי 2022]

 

אנחנו שמחים שהחלטת להירשם למועדון הלקוחות של "פארם ירוק" ("מועדון הלקוחות") המופעל על ידי חברת ר.ע ירוק פארם בע"מ, ח.פ 516089067 ("החברה" ו/או "פארם ירוק" ו/או "אנו"), המפעילה בתי מרקחת ושירותים שונים בתחום הקנאביס הרפואי. מועדון הלקוחות של פארם ירוק נועד להעניק לחברי המועדון ("חבר המועדון" ו/או "אתה" ו/או "הנך") עדכונים, מידע והטבות שונות בתחום הפעילות של החברה.

 1. הסכמה וקבלת התנאים
  • תקנון זה מפרט את התנאים שעל פיהם החברה מפעילה את מועדון הלקוחות ומסדיר את תנאי השתתפותך במועדון הלקוחות. יובהר כי, בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון זה, תנאים נוספים וספציפיים עשויים לחול ביחס להטבות מסוימות, לרבות מבצעים, ו/או הצעות נוספות מטעם החברה במסגרת מועדון הלקוחות. כל תנאי נוסף כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן יחד: "התנאים").
  • בעת הצטרפות למועדון הלקוחות, הנך מאשר כי קראת, הבנת והינך מסכים לתנאים. במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, כולם או חלקם, אינך רשאי להצטרף למועדון הלקוחות. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאים אלו, בטרם הצטרפותך.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים.
 1. הצטרפות וחברות במועדון הלקוחות
  • ההרשמה למועדון הלקוחות הנה פתוחה לכל אדם בכפוף לכך שהינו מעל גיל 18 ובעל רישיון תקף כדין לצריכת קנאביס רפואי.
  • החברה עשויה להציע רישום למועדון הלקוחות באמצעי תקשורת שונים ולרבות, באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה (באופן דיגיטלי ו/או אחר), רישום טלפוני, וכדומה. הנך מתחייב בזאת כי כל הפרטים אשר תמסור במסגרת הרישום למועדון הלקוחות נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כמו כן, במידה ואתה מוסר לנו מידע אודות אדם אחר, אתה מסכים לכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור.
  • החברה תעשה שימוש במידע אשר תמסור ו/או ייצבר לגבייך במסגרת ההשתתפות במועדון הלקוחות לצורך ניהול המועדון, כמפורט במדיניות הפרטיות.
  • הינך אחראי לעדכן אותנו בכל שינוי שיחול באיזה מפרטייך האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף. אנו לא נהיה אחראיים לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם מועדון הלקוחות בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
  • ההרשמה למועדון הלקוחות היא חד-פעמית והחברות במועדון הלקוחות הינה ללא הגבלת זמן, עד למועד בו תשלח לנו הודעה בכתב על רצונך לסיים את השתתפותך במועדון הלקוחות או הסרה ממועדון הלקוחות על ידי החברה, בהתאם לתנאי תקנון זה והוראות הדין.
  • הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין החברות במועדון הלקוחות והיא תעשה כן על ידי מתן הודעה מראש לחברי המועדון, בכפוף להוראות הדין.
  • מובהר כי החברות במועדון הלקוחות הינה אישית בלבד, ואינה ניתנת להעברה. השימוש ומימוש ההטבות להן יהיה זכאי חבר המועדון במסגרת חברותו במועדון הלקוחות ייעשו על ידי חבר המועדון בלבד, ולא ניתן יהיה להמחותן לאחר. כל אדם רשאי להצטרף פעם אחת למועדון, ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע הנוגע למועדון הלקוחות של החברה כחבר מועדון קיים.

 

 1. דיוור שיווקי
  • בהצטרפותך למועדון הלקוחות ואישור התנאים הנך מסכים לקבלת דיוור שיווקי מהחברה ביחס למועדון הלקוחות ו/או הצעות שונות מטעם החברה ו/או מי מטעמה, לכל אמצעי התקשרות אשר מסרת (לרבות דוא"ל, מסרונים, פניות טלפוניות ממוקד החברה וכדומה) ולרבות במסגרת דיוור ישיר.

חבר מועדון המבקש להפסיק לקבל דיוור שיווקי במהלך תקופת החברות במועדון הלקוחות, יודיע על כך לחברה בהתאם לדרכים המפורטות בדיוור השיווקי שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, כמפורט מטה. יובהר כי, אין בהסרה מרשימת הדיוור השיווקי כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות ו/או מסרי תפעול הנוגעים ישירות למועדון הלקוחות ועם זאת, יובהר כי, במידה ותסיר עצמך מרשימת הדיוור לא ישלחו לפרטי הקשר שמסרת הודעות לעניין קבלת ההטבות ו/או הצעה לקבלת הטבות ועל כן, יהיה עלייך לפנות באופן עצמאי ויזום לחברה על מנת לברר אודות אותן הטבות וכן זכאותך לקבלן.

 

 1. הטבות לחברות מועדון לקוחות פארם ירוק
  • החברות במועדון הלקוחות תקנה לחבריה את ההטבות הבאות:
   • מתנת הצטרפות – ממועד ההצטרפות למועדון הלקוחות, יהיה חבר המועדון זכאי לקבל מתנת הצטרפות חד פעמית אשר תוחלט על ידי החברה מעת לעת (כגון הטבה, הנחה, מוצרים מסוימים וכדומה), בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה;
   • הטבת יום הולדת – חבר המועדון יהיה זכאי לקבלת הטבה ביום ההולדת, כפי שהחברה תפרסם מעת לעת, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. הטבת יום ההולדת כאמור הינה אישית ואינה ניתנת להעברה;
   • הטבות כלליות – חברי המועדון יהיו זכאים ליהנות מהטבות ו/או מתנות שונות, כגון הנחות, מבצעים, מוצרים ברכישה מוגבלת, הזמנה לאירועים מיוחדים, הרצאות ועוד. כל החלטה בעניין, לרבות ביחס לטיב ההטבה ותנאי המימוש, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה להעניק הטבות ו/או להפיק אירועים כאמור.
  • החברה עשויה, על פי שיקול דעתה, להציע לחברי המועדון הטבות שונות ו/או נוספות מעת לעת. יובהר כי החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את ההטבות שמקנה החברות במועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים בהטבות להן זכאים חברי המועדון, כאשר הודעה מוקדמת לעניין זה תינתן בכפוף להוראות הדין, במידה ונדרשת הודעה כאמור.
  • כמו כן, החברה עשויה להציע לחברי המועדון, כולם או חלקם, הטבות נוספות ו/או שונות ו/או הצעה להשתתף בפעילויות שונות ו/או סקרים וכדומה.
  • הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה ו/או אשר יפורטו עם קבלת ההטבה. החברה רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים המוצעים על ידה ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. ביטול חברות במועדון הלקוחות ו/או ביטול פעילות מועדון הלקוחות
  • הנך רשאי לבקש להפסיק את חברותך במועדון הלקוחות בכל עת, על ידי פנייה לחברה, כמפורט מטה.
  • החברה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה והפר את הוראות התנאים ו/או את הוראות הדין בכל הנוגע להשתתפותו במועדון הלקוחות.
  • כמו כן, החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין ולמתן הודעה מוקדמת. .
  • לא יהיו לחברי המועדון כל טענות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת פעילות המועדון ו/או שינוי הטבות המועדון ו/או סניפי בתי המרקחת המשתתפים וכיו"ב.
 1. הגבלת אחריות
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר ייגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
  • החברה אינה מתחייבת כי ההשתתפות במועדון הלקוחות ו/או התכנים ו/או ההצעות ו/או ההטבות אשר יוצעו, במידה יוצעו, יהיו לשביעות רצונו של חבר המועדון.
  • הצעות ו/או תכנים אחרים מטעם מועדון הלקוחות אינם מהווים, ואין להתייחס אליהם, כייעוץ רפואי, אבחון או תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך להתייעץ ישירות עם רופא ו/או הגורם המקצועי הרלוונטי בטרם קבלת כל החלטה או נקיטת כל פעולה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל החלטה או פעולה שנעשתה בהתבסס על הצעה ו/או תוכן שנשלח לחברי המועדון. אין לראות במועדון לקוחות זה כפרסום ו/או המלצה ו/או עידוד לשימוש בקנאביס שלא למטרות רפואיות או שלא כדין. השימוש בקנאביס רפואי הינו בהמלצת רופא מומחה ובהתאם לרישיון מתאים ממשרד הבריאות עפ"י חוק ולאחר קבלת הדרכה ראשונית בהתאם.
 1. תיקון ו/או שינוי התקנון

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד, בכפוף להוראות הדין. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת התנאים המעודכנים. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". על כן, מומלץ לקרוא את התנאים מפעם לפעם. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של חבר המועדון, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך.

 

 1. כללי
  • דרכי הפרסום של הודעות מטעם מועדון הלקוחות, תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב, בכל עת. כמו כן, החברה רשאית, מעת לעת, לכלול תחת מועדון הלקוחות מותגים נוספים ו/או בתי מרקחת נוספים הקשורים לקבוצת החברות של החברה. הסכמת חבר המועדון לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר לחברה וכן לכל מותג או חברה בקבוצת החברות שתצטרף למותגי המועדון בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון הלקוחות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על תנאים ביחס להטבות ו/או הצעות מסוימות אשר יועברו על ידי החברה.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע או קשור למועדון הלקוחות הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו. הדין החל בקשר עם תקנון זה הוא דיני מדינת ישראל.
 1. צור קשר

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

חברת ר.ע. ירוק פארם בע"מ ח.פ.  51-608906-7

כתובת: הגביש 4, נתניה

כתובת דוא"ל: service@pharm-yarok.co.il